Privacy and cookie policy

Zásady ochrany osobních údajů poskytnutých prostřednictvím webových stránek provozovaných společností STING HOTELS s. r. o., se sídlem Pod břehem 796, Staré Město, 739 61 Třinec, IČ: 04520491, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63926 (dále jen „správce“).
I.
Základní ustanovení
Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Pod břehem 796, Staré Město, 739 61 Třinec
email: ostrava@stinghotels.cz
telefon: +420 773 740 607
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Účelem zpracování osobních údajů je:
- poskytování odpovědí na dotazy posílané pomocí kontaktního formuláře.
- rezervace prostřednictvím on-line rezervačního systému.
- poskytování služeb, jež správce údajů poskytuje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
- realizace marketingových aktivit, včetně zasílání obchodních sdělení na e-mailové adresy, jestliže zákazník poskytl k tomu souhlas zaškrtnutím příslušného políčka při rezervaci nebo pokládání dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře. Souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely a
souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze odvolat pomocí příslušného odkazu, který je uveden v e-mailových zprávách, nebo odesláním příslušného oznámení na e-mailovou adresu správce údajů.
- za účelem realizace oprávněných zájmů správce osobních údajů ve zvláštních případech na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, jedná se např. o vymáhání pohledávek nebo obrazové sledování pohybu v objektu.
IV.
Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V.
Příjemci osobních údajů jsou osoby:
Orgány, instituce a subjekty oprávněné ze zákona a také subjekty, které poskytují služby správci údajů (např. právní služby, IT, marketingové služby, účetnictví a ostatní subjekty podílející se na realizaci objednaných služeb).
Správce údajů je oprávněn používat automatizované rozhodování, včetně profilování, a to pro marketingové účely a individuální přizpůsobení nabídky.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
VI.
Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
VIII.
Závěrečná ustanovení
Odesláním rezervace z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2022.